CrossFit WOD, January 28, 2020

WOD foe 1.28.20
rest 3:0 between each 800m Run

Primer
Warm-up
AMRAP x 10
10 Side Planks w/Leg Lift (R)
10 Side Planks w/Leg Lift (L)
10 Single Leg Glut Bridge (R)
10 Single Leg Glut Bridge (L)

Workout Of The Day
800m Run (Time)
Max Effort 800m Run
800m Run (Time)
Max Effort 800m Run
800m Run (Time)
Max Effort 800m Run
800m Run (Time)
Max Effort 800m Run